Foto:  www.facebook.com/radamlodziezy/

 

 

Postanowiliśmy zamieścić obszerne fragmenty  (w subiektywnym wyborze redakcji) oraz link do całego dokumentu, który w ramach konsultacji społecznych projektu  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia opracowali i nadesłali do Rządowego Centrum Legislacyjnego członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej:

 

 

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej  kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którą wystosowali członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

sierpień 2017

[Fragmenty]

 

1.Język polski

 

Uczniowie po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej posiądą umiejętności niezbędne do prawidłowego poruszania się w zakresie języka ojczystego oraz te, które są niezbędne na wydziałach humanistycznych uniwersytetów. Podstawa programowa z języka polskiego łączy naukę o literaturze, tj. usytuowanie utworów w epokach literackich, analiza i interpretacja utworów literackich oraz porównywanie postaw bohaterów literackich oraz naukę o języku tj. gramatyka języka polskiego. […]

 

Niezwykle ważne jest to, aby uczeń po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej mógł określić i opisać literaturę danego autora, np. czym cechuje się literatura Sienkiewiczowska oraz opisać i określić literaturę danej epoki literackiej, np. czym cechuje się literatura pozytywistyczna. Kształcenie w zakresie języka polskiego musi odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i opierać się na analizie różnych tekstów kultury takich jak rzeźba, film, spektakl czy książka.

 

Lektury obowiązkowe –  zakres podstawowy:

1.Proponujemy dodanie pozycji „U nas w Auschwitzu” do listy utworów Tadeusza Borowskiego. […]

2.Proponujemy przesunięcie pozycji „Król Edyp” Sofoklesa z zakresu podstawowego lektur uzupełniających do zakresu podstawowego lektur obowiązkowych. […]

3.Proponujemy wykreślenie twórczości pana Jarosława Marka Rymkiewicza z zakresu rozszerzonego lektur obowiązkowych. […]

4.Proponujemy przesunięcie pozycji „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa z zakresu rozszerzonego lektur uzupełniających do zakresu podstawowego lektur obowiązkowych. […]

 

 

2 Historia

 

Przedstawiony projekt oceniamy pozytywnie. Historia jest w naszej ocenie jednym z najważniejszych i najpotrzebniejszych przedmiotów uczonych w szkole. Dzięki niej uczniowie uczą się wyciągać wnioski, tworzą ciągi przyczynowo–skutkowe i zauważają, że pewne wydarzenia w historii się powtarzają. Racje miał bowiem George Santayana mówiąc, że „ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie”. Właśnie dlatego trzeba położyć szczególny nacisk na nauczanie tego przedmiotu. […]

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

>W rozdziale IX w zakresie rozszerzonym w punkcie 3 proponujemy dodanie słów „z uwzględnieniem udziału biskupa w antykrólewskim spisku i  analizuje historię sporu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem”, z uwzględnieniem udziału biskupa w antykrólewskim spisku i w oparciu o źródła historyczne; […]

 

> W rozdziale XX w zakresie podstawowym w punkcie 1 proponujemy dodanie postaci Henryka VIII 1) wyjaśnia religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, opisując jej główne nurty i postaci (Marcin Luter, Jan Kalwin, Henryk VIII); […]

 

> W rozdziale XXVII w zakresie rozszerzonym proponujemy dodanie nowego punktu o następującej treści: 5) zna udział niektórych hierarchów Kościoła Katolickiego (Michał Jerzy Poniatowski, Ignacy Massalski, Józef Kossakowski) w proces rozkładu Rzeczypospolitej w XVIIII w. […]

 

>  W rozdziale XXVII w zakresie rozszerzonym proponujemy dodanie nowego punktu o następującej treści: 5) zna udział niektórych hierarchów Kościoła Katolickiego (Michał Jerzy Poniatowski, Ignacy Massalski, Józef Kossakowski) w proces rozkładu Rzeczypospolitej w XVIIII w. […]

 

> W rozdziale LVIII w zakresie podstawowym w punkcie 5 proponujemy dodanie słów „oraz przejawy współpracy przedstawicieli kościoła z komunistami”: 5) opisuje formy prześladowania Kościoła katolickiego oraz przejawy współpracy przedstawicieli kościoła z komunistami.

 

> W rozdziale LIX proponujemy przeniesienie punktu 3 z zakresu rozszerzonego do zakresu podstawowego i dodanie słów „oraz z uwzględnieniem Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz)”: 9) identyfikuje najważniejsze postacie „Solidarności” (z perspektywy ogólnopolskiej i lokalnej oraz z uwzględnieniem Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz); […]

 

> W rozdziale LIX w zakresie podstawowym proponujemy dodanie nowego punktu o następującej treści: 10) wyjaśnia rolę organizacji opozycyjnych z uwzględnieniem KOR, pomarańczowej alternatywy, Tygodnika Powszechnego i SKS. […]

 

3.Wiedza o społeczeństwie

Przedmiotem, który ma największy wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich jest bez wątpienia wiedza o społeczeństwie. Podczas tych zajęć uczniowie po raz pierwszy spotykają się z podstawowymi zasadami ustroju państwa polskiego, znaczeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz opisanymi w niej prawami i wolnościami. Zwracamy uwagę na to, że zajęcia wiedzy o społeczeństwie mają zasadniczy wpływ na światopogląd młodzieży oraz są zaczątkiem ich świadomego funkcjonowania w życiu publicznym. Dlatego też ważna jest odpowiednio dobrana podstawa programowa oraz przygotowanie nauczycieli. Wierzymy, że odpowiednia teoria będzie przekuwana w praktykę już od najmłodszych lat i pozwoli na zbudowanie odpowiedzialnego i samoświadomego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Zakres podstawowy

 

> W rozdziale I w punkcie 2 proponujemy dodanie słów „i Europie”: 2) charakteryzuje – z wykorzystaniem badań opinii publicznej – współczesne typy rodziny; wyjaśnia problemy związane z realizacją różnych funkcji rodziny we współczesnej Polsce i Europie;

UZASADNIENIE: Dewiza Unii Europejskiej brzmi „Zjednoczeni w różnorodności”. Różnorodność ta obecna jest w wielu aspektach życia, również jeśli chodzi o typy i funkcje rodziny w różnych krajach. Dlatego też postulujemy rozszerzenie treści tego punktu o państwa europejskie, na przykładzie których będzie można pokazać występujące podobieństwa i różnice.

 

> W rozdziale I proponujemy zmianę treści punktu 6 i nadanie mu następującego brzmienia: 6) charakteryzuje pojęcia akceptacji i tolerancji; wyjaśnia genezę tworzenia się podziałów w społeczeństwie, rozpoznaje przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji, podaje przykłady takich zjawisk oraz przedstawia możliwe sposoby przeciwstawiania się im;

UZASADNIENIE: Celem wychowawczym szkoły jest szerzenie postaw tolerancji i przeciwstawianie się dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczasowe brzmienie punktu 6 niosło za sobą ryzyko stygmatyzacji i mogłoby prowadzić do zupełnie odwrotnych skutków niż te zamierzone. Nie negujemy istnienia różnicy między tolerancją a akceptacją. W naszej ocenie należy jednak dążyć przede wszystkim do zapobiegania nienawiści. […]

 

 

Cały, bardzo obszerny dokument, który powstał w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej: „Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej …”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.facebook.com/radamlodziezy/Zostaw odpowiedź