Foto: www. pl.wikipedia.org

 

Zamek joannitów w Łagowie

 

W dniach 27-28 maja br. w Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, zorganizowano konferencję naukową „Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia – Dylematy – Perspektywy”.

 

Oto jak konferencja ta zapowiadana była na stronie Serwisu Informacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego (fragmenty):

 

[…] Szkoła od lat stanowi centrum zainteresowania teoretyków i praktyków oświatowych. Mimo licznych badań, tworzonych i wdrażanych modeli, wciąż brak efektywnych rozwiązań systemowych. Stąd istnieje ogromna potrzeba podjęcia poszukiwań oraz działań zmieniających obecny obraz szkoły. Punktem wyjścia mogą być koncepcje, w których kładzie się silny nacisk na współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za edukację. […]

 

Ponadto pracę zawodową nauczycieli rzadko określa sukces, spełnienie czy zadowolenie. Najczęściej zaś determinuje społeczna ocena zawodu w tym prestiż zawodowy, czy sytuacja ekonomiczna osób rozpoczynających pracę w zawodzie, a także brak wsparcia na starcie zawodowym i na kolejnych etapach, niejasność roli, poczucie osamotnienia i niższości, psychologiczne trudności wynikające z zakresu odpowiedzialności, asymetryczność zaangażowania w relacjach z uczniami, poczucie wypalenia zawodowego, brak: kultury współpracy, twórczej atmosfery, zaufania pomiędzy nauczycielami, zazdrość, rywalizacja, krytykanctwo, niepewność wynikająca z ciągłych reform, niejasne i coraz to nowe przepisy, małe szanse na karierę zawodową, konieczność ciągłego doszkalania się itp.

 

I. CELE KONFERENCJI:

1.Przedyskutowanie osiągnięć i dylematów funkcjonowania współczesnej szkoły i nauczycieli.

2.Diagnoza szkolnej rzeczywistości przez pryzmat działań podmiotów edukacyjnych i decydentów oświatowych.

3.Określenie perspektyw edukacyjnych i rozwojowych szkoły i nauczycieli w kontekście jakości.

4.Poznanie i propagowanie nowoczesnej myśli naukowej oraz badań w zakresie wspierania w rozwoju szkoły i nauczycieli.

 

II. OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI:

1.Szkoła w warunkach zmiany – dylematy i zagrożenia

2.Perspektywy rozwoju i osiągnięcia współczesnej szkoły

3.Dylematy i ograniczenia pracy zawodu nauczyciela

4.Możliwości i kierunki rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela

5.Szkoła i nauczyciel wobec podmiotów edukacji w perspektywie wyzwań współczesności […]

 

Cała informacja     –     TUTAJ

 

 

X           X           X

 

 

Nie dowiedzielibyśmy się o tym wydarzeniu, gdyby nie – i to już nie po raz pierwszy – gdyby nie blog prof. Śliwerskiego. Dziś rano przeczytaliśmy tam najnowszy post Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia, dylematy, perspektywy”. Poniżej udostępniamy jego fragmenty:

 

[…] Pierwszego dnia obrad plenarnych mieliśmy referaty, które w swej treści dotyczyły: socjotechniki oświatowej kontrrewolucji (mój); szkoły przyszłości (Stefan M. Kwiatkowski); nauczyciela w świetle zawirowań społecznych (Mirosław J. Szymański); nauczycielskiej walki o uznanie jako instytucjonalne oraz indywidualne praktyki emancypacyjne (Mirosława Nowak-Dziemianowicz); instytucja współczesnej polskiej szkoły w pluralistycznej rzeczywistości (Jerzy Nikitorowicz) oraz nauczyciel w szkole-szkołą w nauczycieli, czyli jak konceptualizować i prowadzić pedeutologiczne badania empiryczne (Krzysztof Rubacha).

 

Foto: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com/

 

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu


Przywołam w tym miejscu wystąpienie prof. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, która dokonała analizy sytuacji nauczycieli w naszym kraju w okresie prowadzonego sporu z rządem, który przerodził się w ostry konflikt uczestniczących w strajku nie tyle i nie tylko o wyższe płace, ale przede wszystkim o uznanie, o szacunek i konieczny poziom rekompensaty finansowej za ich trudną oraz odpowiedzialną pracę.

 

Nauczyciele zostali skazani na bezustanną walkę o uznanie. Jak słusznie stwierdziła opolska profesor – „tylko autonomiczny nauczyciel będzie kształcił autonomicznych uczniów. Tymczasem, kiedy przed czterdziestu laty prowadziła swoje badania empiryczne w środowisku nauczycielskim, nie mogła znaleźć do badań porównawczych ani jednego autonomicznego nauczyciela. Kiedy powróciła do tego problemu w latach 90. XX w. okazało się, że wraz ze zmianą ustroju nastąpił niewielki, ale jednak dający się rozpoznać wzrost poczucia autonomii, sprawstwa nauczycieli„. […]

 

Jeżeli ludziom płaci się tak mało za pracę, to znaczy, że ich się traktuje z pogardą i jeszcze odmawia im prawa do protestu – mówiła Profesor. Doświadczenie pogardy jest tym, które nie znika, gdyż ono konstruuje całą biografię osoby rujnując jej dotychczasowe życie i zaangażowanie na rzecz rozwoju innych i ich wykształcenia.

 

Polska szkoła publiczna jest nadal instytucją penitencjarnego nadzoru. Tu każdy ma kogoś nad sobą, jest nadzorowany i karany, jak pisze o tym Michel Foucault. Instytucje hierarchiczne nie dają pracującym ludziom bezpieczeństwa ontologicznego. Odmawia się w nich wszystkim jej podmiotom kompetencji do wyrażania własnych sądów oceniających. Szkoła wciąż jest nastawiona na realizację programu, a nie na rozwój człowieka. […]

 

 

Foto: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com/

 

Profesor dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (w latach 2007–2011 był przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN)

 

 

Nie poprzestaliśmy na krytyce aktualnego stanu polskiej oświaty i polityki zarządzania nią w kraju. Profesor Stefan M. Kwiatkowski wskazał na cztery warunki sine qua non dla wprowadzenia zmian w szkolnictwie. Są to:

 

Warunek I
– demokratyzacja zarządzania oświaty
– uspołecznienie szkoły
– otwartość szkoły na środowisko lokalne.

Warunek II
– zmiana paradygmatu kształcenia w zakresie treści, metod, form i stosowanych środków dydaktycznych;

Warunek III
– ograniczenie dostępu do zawodu nauczyciela – wprowadzenie egzaminów konkursowych dla kandydatów do pracy w szkole;
– uwzględnienie w standardach kształcenia nauczycieli realnego modelu ich kompetencji, w tym także kompetencji dyrektora szkoły;

 

Warunek IV
– wysokie finansowanie szkoły
– wysokie płace nauczycieli
– zdecydowane poprawienie warunków pracy nauczycieli na terenie szkoły.

 

 

Nie rozwijam tych kategorii, bo znajdą one swoje szersze wyjaśnienie w publikacji, którą – jak dotychczas miało to miejsce – przygotuje do druku profesor Mirosław J. Szymański. Tam też znajdą się zapewne najciekawsze wystąpienia adiunktów, którzy obradując w sekcjach wskazywali na niezwykle interesujące rozwiązania, eksperymenty pedagogiczne czy dobre praktyki w szkolnej dydaktyce w kraju i poza granicami.

 

 

 

Cały tekst „Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia, dylematy, perspektywy”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: sliwerski-pedagog.blogspot.comZostaw odpowiedź