10 czerwca mister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych. Oto jak na internetowej stronie MEN informuje się na czym polegają nowości tego aktu prawnego:

 

Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego polegają m.in. na wprowadzeniu:

> możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres;

> określenia funkcji, jakie spełnia ocenianie bieżące ucznia, co jest związane z wprowadzeniem w art. 44i ust. 4 ww. ustawy możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Ocenianie bieżące przekazuje informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywaniu trudności.

 

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

Treść rozporządzenia
Uzasadnienie

 
Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź