Zaskakujące informacje zawiera zamieszczony dziś przez „Dziennik Łódzki” artykuł Macieja Kałacha, zatytułowany „Kontrola kuratorium w Łodzi w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej. Aktualizacja: stanowisko dyrektora szkoły PŁ”. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji:

 

Foto: screen – źródło:www.dzienniklodzki.pl

 

Siedziba Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej przy ul. Różyckiego 5

 

 

Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej (P LO PŁ) poskarżyli się, że szkoła organizuje im dodatkowe sprawdziany w sobotę. Poinformowali o tym ogólnopolską organizację nagłaśniającą przypadki zapisów w szkolnych dokumentach, jej zdaniem, sprzecznych z polskim prawem. Takim przypadkiem z P LO PŁ ma być m.in. brak możliwości usprawiedliwiania nieobecności przez pełnoletnich uczniów. Do szkoły trafiła kontrola Kuratorium Oświaty w Łodzi. Jakie wydała zalecenia? W piątek otrzymaliśmy stanowisko dyrektora szkoły.[…]

 

W przypadku P LO PŁ ponownie chodzi o kwestie związane z wyglądem ucznia. Bowiem, według statutu ogólniaka politechniki, „schludny wygląd” wpływa na ocenę z zachowania. SUS – jak w przypadku sprawy SP nr 149 – dowodzi, iż szkoła może określać tylko ubiór ucznia, zaś pojęcie „schludny wygląd” w statucie jest zbyt szerokie. Na tym zarzutów SUS nie koniec.

 

 

Statut P LO PŁ nie pozwala usprawiedliwiać się uczniom dorosłym

 

Postanowienia Statutu nie uwzględniają obowiązków ucznia pełnoletniego w zakresie usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz zwalniania się z zajęć edukacyjnych przez osoby pełnoletnie” – zauważa stowarzyszenie z Gródka. Dowodząc, że w polskim prawie, owszem, dorosły uczeń może sam wystawić sobie usprawiedliwienie.

 

W czwartek zapoznaliśmy się ze statutem P LO PŁ. Wymaga on, aby uczeń przynosił do szkoły usprawiedliwienia i zwolnienia napisane przez rodziców, o wyjątku dla pełnoletnich w dokumencie podważanym przez SUS nie ma mowy. […] Ponadto, według SUS, uczniowie P LO PŁ poinformowali stowarzyszenie, iż szkoła wyznacza terminy dodatkowych sprawdzianów – tzw. testów kompetencji maturalnych – na soboty i nie „oddaje” za takie terminy dnia wolnego.

 

Zalecenie kuratorium wobec liceum politechniki

 

Interwencja SUS była adresowana do Kuratorium Oświaty w Łodzi. Stowarzyszenie przekazało redakcji dokument podpisany w listopadzie 2020 r. przez kuratora oświaty Waldemara Flajszera. Wynika z niego, iż kuratoryjna kontrola zakończyła się zaleceniami dla szkoły. Te zalecenia dotyczą „konieczności zmian w statucie dotyczących: regulacji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania się z zajęć edukacyjnych przez osoby pełnoletnie” oraz „wskazania tzw. schludnego wyglądu jako jednego z kryteriów oceny zachowania”. […]

 

W czwartek przesłaliśmy do P LO PŁ pytania dotyczące interwencji SUS oraz zaleceń kuratorium. Odpowiedź otrzymaliśmy w piątek (26 lutego) rano.

 

 

„Informuję, że zalecenia pokontrolne Łódzkiego Kuratora Oświaty z listopada 2020 zostały wypełnione. Stosowne informacje szkoła przekazała do ŁKO oraz organu prowadzącego w przewidzianym prawem terminie” – napisał w mailu do redakcji Tomasz P. Kozera, dyrektor P LO PŁ.

 

 

Szersze wystąpienie dyrektor zaadresował do swoich uczniów – na witrynie internetowej szkoły. […]

 

 

 

Wydaje się, że aktualnie najwięcej emocji w P LO PŁ wzbudza sprawa sprawdzianów w sobotę.

 

Testy kompetencji maturalnych przeznaczone dla klas II oswajają Was z procedurami egzaminu dojrzałości. Nigdy wcześniej nie kwestionowaliście zasadności ich przeprowadzania. Zawsze, jako dyrektor szkoły, uwzględniałem Wasze prośby o zmianę terminu. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie ma możliwości oddawania dni wolnych za trzy soboty w roku szkolnym. Możemy jedynie zastanowić się nad rezygnacją z tej formy przygotowań do matury” stwierdził Tomasz P. Kozera. – „Jest mi przykro, że wśród nas znalazły się osoby, które do Stowarzyszenia Umarłych Statutów złożyły skargę sugerującą, iż w naszej szkole nie przestrzega się prawa. Taka opinia jest wysoce niesprawiedliwa. Zawsze jestem otwarty na Wasze prośby i propozycje oraz wspólnie z SU rozwiązuję bieżące problemy„.

 

 

 

Cały tekst „Kontrola kuratorium w Łodzi w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej...” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 Zostaw odpowiedź