Foto: www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej/

  

Konferencja prasowa Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu w MEN oraz Marcina Smolika, dyrektora CKE na temat przygotowań do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku oraz diagnozie kompetencji ósmoklasistów.

 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia br.

 

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego przebiegają zgodnie z planem – poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przedstawił wyniki „Diagnozy kompetencji ósmoklasistów„. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju. Eksperci CKE i OKE szczegółowo przeanalizowali odpowiedzi udzielone przez uczniów biorących udział w Diagnozie.

 

Źródło:www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej/

 

 

Konferencja prasowa Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu w MEN oraz dr Marcina Smolika, dyrektora CKE na temat przygotowań do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku oraz diagnozie kompetencji ósmoklasistów [YouTube]    –    TUTAJ

 

 

 

Oto fragmenty „Informacji z 21 lutego2019 r. o Diagnozie kompetencji ósmoklasistów przeprowadzonej w grudniu 2018r.”, zamieszczonej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

Zadania w arkuszach z każdego przedmiotu rozwiązywali ci sami uczniowie. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem uczniowie odpowiadali na dwa pytania ankiety. Pierwsze dotyczyło oceny zrozumiałości poleceń do każdego zadania, a drugie–oceny ilości czasu przeznaczonego na wykonanie wszystkich zadań i sprawdzenie odpowiedzi.

 

W Diagnozie uczestniczyło ogółem 4770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju. Zadania w arkuszach z poszczególnych przedmiotów rozwiązało:

 

>4698 uczniów w przypadku języka polskiego,

>4693 uczniów w przypadku matematyki,

>4335 uczniów w przypadku języka angielskiego.

 

 

Mocne i słabe strony ósmoklasistów w zakresie kompetencji polonistycznych.

 

Analiza odpowiedzi udzielonych przez uczniów pozwala wysnuć następujące wnioski dotyczące mocnych i słabych stron ósmoklasistów.

 

 

Ósmoklasiści dość dobrze radzą sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie tekstów kultury (np. zadanie 3. i 15.) oraz zadań dotyczących zróżnicowania języka(np. zadanie 10. i14. Większość uczniów bez trudu wyszukuje w tekstach potrzebne informacje oraz dostrzega zróżnicowanie słownictwa. Dobre wyniki w tym zakresie świadczą o właściwej realizacji podstawy programowej, która wymaga łączenia kształcenia w zakresie rozumienia tekstów z kształceniem językowych.

 

Nieco trudniejsze okazały się dla ósmoklasistów zadania sprawdzające umiejętności czytania utworów literackich i ich zrozumienie na poziomie niedosłownym (np. zadanie 4. i 7.), tworzenia wypowiedzi (np. zadanie 11., 18., 19. i 20.) oraz praktycznego stosowania zasad ortografii i interpunkcji (np. zadanie 11. i 20.).

 

Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego (np. zadanie 16., 17. i 20.). Analiza wykazuje, że uczniowie mają trudności z poprawnym stosowaniem imiesłowów; jest to zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę uczniów przed egzaminem. […]

 

 

 

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów w zakresie matematyki.

Mocne i słabe strony ósmoklasistów w zakresie kompetencji matematycznych.

 

Analiza odpowiedzi udzielonych przez uczniów pozwala wysnuć następujące wnioski dotyczące mocnych i słabych stron ósmoklasistów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji (np. zadania 1, 5 i 13). Większość uczniów nie ma problemów z odczytywaniem i interpretowaniem danych przedstawionych w różnej formie (w postaci tabel, diagramów, wykresów, tekstu) oraz ich przetwarzaniem. […]

 

Większość uczniów nie ma problemów z odczytywaniem i interpretowaniem danych przedstawionych w różnej formie (w postaci tabel, diagramów, wykresów, tekstu) oraz ich przetwarzaniem. Potrafią przeanalizować informacje, a następnie wykorzystać je w celu rozwiązania problemu przedstawionego w zadaniu.

 

Powyższy wniosek potwierdzają również wyniki zadania 2, które sprawdzało tę samą umiejętność, choć okazało się trudniejsze niż poprzednie. Analiza odpowiedzi pozwala zidentyfikować błąd, który najczęściej popełniają uczniowie podczas przetwarzania informacji –wprawdzie stosują poprawną metodę, ale zapominają o konieczności ujednolicenia jednostek przed porównaniem ilorazowym odczytanych wielkości.

 

Zadania, które sprawdzały tę umiejętność, osadzone były w kontekstach praktycznych – dotyczyły sytuacji z życia codziennego. Nieco trudniejsze okazały się dla ósmoklasistów zadania sprawdzające umiejętność wykorzystania i interpretowania reprezentacji (np. zadania 6, 9, 12 i 20) oraz sprawność rachunkową (np. zadania 3, 4i8).

 

Niespełna połowa ósmoklasistów poprawnie rozwiązała zadania wymagające dobrania modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowania takiego modelu w różnych kontekstach, w tym w kontekście praktycznym. Niepokojący jest fakt, że tylko niespełna połowa uczniów poprawnie wykonała nieskomplikowane działania w pamięci lub trudniejsze pisemnie.Najsłabiej została opanowana umiejętność rozumowania i argumentacji (np. zadania 7, 15, 17i19). Trudność w rozwiązywaniu tzw. „zadań na dowodzenie” polega na właściwym doborze argumentów potwierdzających uzasadnianą tezę.

 

 

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów w zakresie języka angielskiego.

Mocne i słabe strony ósmoklasistów w zakresie kompetencji w języku angielskim.

 

W arkuszu Diagnozy sprawdzano umiejętności w pięciu obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych(w tym przetwarzanie językowe), znajomości funkcji językowych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Analiza wyników wykazuje, że uczniowie w podobnym stopniu opanowali umiejętności w trzech obszarach (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych). Trudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. […]

 

Najwięcej kłopotów sprawiły uczniom zadania 9 i 3. Zadanie 9 sprawdzało umiejętność znajdowania w tekście określonych informacji. W tym zadaniu poprawne dopasowanie opisów do tekstów wymagało dogłębnego zrozumienia informacji zawartych w opisie i znalezienia fragmentu tekstu przekazującego taki sam sens; znalezienie jedynie powierzchownych podobieństw w warstwie leksykalnej pomiędzy opisem a tekstem okazało się niewystarczające. […]

 

Trudność zadania 3 tkwiła zapewne w jego formie, było to bowiem zadanie otwarte sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Takie zadania są nowością w polskim systemie egzaminów zewnętrznych z języków obcych na tym poziomie. […]

 

Uwagi końcowe

 

Badanie diagnostyczne przeprowadzone w grudniu 2018 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne zostało zaplanowane jako diagnoza poziomu opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego przez uczniów, którzy w kwietniu 2019 r. przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.[…]

 

Choć wartością diagnozy jest informacja zwrotna przekazana w zrozumiałej formie każdemu uczniowi indywidualnie, to każda szkoła jest zainteresowana także informacją o poziomie wykonania zadań w poszczególnych oddziałach klasy ósmej i w całej szkole. Aby ułatwić szkołom zdobycie takiej informacji, przygotowano pliki arkusza kalkulacyjnego, które można wykorzystać, do zbiorczej analizy wyników Diagnozy. Taka analiza, zwłaszcza połączona z dyskusją w gronie nauczycieli poszczególnych przedmiotów, z pewnością będzie przydatna w planowaniu pracy szkoły.

 

Analiza diagnozy można również przeprowadzić na poziomie kraju, jednak należy to robić ze świadomością, że szczegółowość takiej informacji jest mała, a użyteczność ograniczona. Można zidentyfikować bardzo ogólnie określone obszary umiejętności opanowanych lepiej lub gorzej, ale ta wiedza nie musi znaleźć potwierdzenia w wypadku konkretnej szkoły, oddziału czy ucznia. Fakt, że statystycznie rzecz biorąc uczniowie klasy VIII mają kłopot z poprawnością językową, nie oznacza, że każdy uczeń ma z tym problem. Analiza wyników diagnozy na poziomie kraju niesie ryzyko, że statystyczne wskaźniki ilościowe przesłonią informację zwrotną o charakterze jakościowym. […]

 

 

 

Plik „Informacja z 21 lutego2019 r. o Diagnozie kompetencji ósmoklasistów przeprowadzonej w grudniu 2018r.”                                                                                                                                                                – TUTAJZostaw odpowiedź