Przedstawiamy tekst, zamieszczony wczoraj (14 lipca 2023 r.) na fanpage Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

 

                                           Mgr inż. Janusz Moos – od 27 lat dyreltor ŁCDNiKP

 

Bardzo serdecznie Państwu dziękuję

 

27 lat kieruję Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Powstało ono w wyniku przygotowania przeze mnie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej modelu centrum kształcenia praktycznego, czyli placówki oświatowej, której nazwa – z czasem niestety zmieniona – informuje o ważności kategorii edukacyjnej, jaką są umiejętności praktyczne, wysoko waloryzowane już w klasycznej koncepcji Władysława Przanowskiego.

 

Udało mi się zintegrować zespół konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów i pracowników administracji wokół realizacji tych wszystkich procesów edukacyjnych, które wynikają z założeń funkcjonowania ŁCDNiKP jako placówki łączącej doskonalenie nauczycieli i kształcenie praktyczne uczniów. To połączenie jest istotne zarówno ze względów edukacyjnych, jak i ekonomicznych, ponieważ z drogiego wyposażenia techniczno-dydaktycznego korzystają równolegle osiągający kwalifikacje zawodowe uczniowie i doskonalący swoje umiejętności nauczyciele, wśród nich nauczyciele kształcenia zawodowego. Muszę podkreślić, że nasz zespół funkcjonuje zgodnie z założeniami ruchu innowacyjnego w edukacji, który jest nam bardzo drogi.

 

Chciałbym przywołać po tych 27 latach pracy najważniejsze przedsięwzięcia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Rozpocznę od znakomitego projektu, finansowanego jeszcze ze środków przedakcesyjnych, ukierunkowanego na osiągnięcie nowych kwalifikacji zawodowych przez ponad 4 tys. osób pozostających poza pracą. Projekt ten, o nazwie „Pracuję – zatrudniam”, umożliwił uczestnikom zatrudnienie bądź założenie własnej firmy, dzięki uzyskaniu kwalifikacji zapotrzebowanych przez rynek pracy.

 

Wspominam prace nad modelowaniem kształcenia w zawodach szerokoprofilowych. Był to znaczący ruch, ukierunkowany na przygotowanie warunków do organizowania kształcenia w systemie modułowym – zadaniowym, czyli poprzez wykonywanie w procesie edukacyjnym zadań zawodowych transportowanych z rzeczywistego procesu pracy. Kształcenie w zawodach szerokoprofilowych miało różne wymiary organizacyjne: powstawały nauczycielskie zespoły innowacyjne, metodyczne i zadaniowe, przygotowaliśmy wiele biuletynów, informatorów i różnego rodzaju materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, zorganizowaliśmy wiele konferencji, seminariów i warsztatów metodycznych.

 

Kolejne bardzo istotne przedsięwzięcie to wdrożenie do praktyki szkolnej w obszarze całego kraju modelu kształcenia prozawodowego, poprzez zaprojektowanie nowego typu szkoły pod nazwą liceum techniczne. Wprowadziliśmy tam bloki tematyczne, rezygnując z przedmiotów zawodowych, zaprojektowaliśmy liczne zajęcia fakultatywne Był to wielki ruch organizacyjny, innowacyjny i metodyczny, znakomity eksperyment pedagogiczny, który udał się dzięki temu, że przeprowadziliśmy kilkaset konferencji, warsztatów i seminariów, a także zorganizowaliśmy współpracę konsultacyjną z ekspertami z innych krajów, m.in. z Danii – łącznie z wiceministrem oświaty – ponieważ Dania prowadziła już liceum techniczne, w dwu profilach: ekonomicznym i technicznym. My zaproponowaliśmy 12 profili, m.in. elektroniczny, mechaniczny, kształtowanie środowiska, leśnictwo i technologia drewna. Wielka szkoda, że liceum techniczne – wysoko oceniane w badaniach ewaluacyjnych – zostało zaniechane podczas wprowadzania gimnazjów do systemu edukacyjnego.

 

Wspominam prace ŁCDNiKP nad tworzeniem standardów kwalifikacji zawodowych i prace nad wdrożeniem najnowszych technologii informacyjnych do praktyki szkolnej. Wspominam prace nad powołaniem Akademii Młodych Twórców, która odniosła olbrzymie sukcesy i znana jest w kraju i za granicą, a także nad późniejszym zorganizowaniem Dziecięcej AMT, która cieszy się wielkim uznaniem nauczycieli i rodziców. Cieszymy się z organizowanych cyklicznie Forów Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie, a także Weekendów z Technologią Informacyjną. Każdy taki weekend to ok. 50 warsztatów metodycznych, prowadzonych przez proinnowacyjnych nauczycieli i zaproszonych ekspertów, którzy reprezentują wiodące firmy informatyczne.

 

Chciałbym również wspomnieć o pierwszej pracowni doradztwa zawodowego, która powstała w latach dziewięćdziesiątych. Nasz system doradztwa zawodowego doskonalimy do tej pory, poprzez działalność Ośrodka Doradztwa Zawodowego. Funkcjonuje on bardzo dynamicznie, prowadząc badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także oddziałując na rodziców, dla których zorganizowano Akademię Rodzica, gdyż właśnie oni mają często ważny udział w podejmowaniu przez dzieci decyzji o wyborze dalszej drogi zawodowej bądź pracy zawodowej.

 

Wspominam działalność w zakresie doradztwa zawodowego również w kontekście edukacji przedzawodowej. Prowadzimy Pracownię Edukacji Przedzawodowej, która organizuje wychowanie techniczne uczniów szkół podstawowych, umożliwiając im kształtowanie umiejętności manualnych. Doradcy zawodowi obserwują czynności manualne uczniów, a po stwierdzeniu wysokiego poziomu sprawności natychmiast proponują pogłębione badanie predyspozycji zawodowych. Te wszystkie działania są ukierunkowane na rangowanie szkoły zawodowej jako ważnego miejsca edukacyjnego, pozwalającego na osiągnięcie kwalifikacji zawodowych, a również na przygotowanie się do ewentualnych studiów wyższych.

 

Przywołuję działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, które współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego i bada rynek pracy odpowiadając na pytanie, jakich kwalifikacji potrzebuje on aktualnie i będzie potrzebował w najbliższej przyszłości.

 

Wspominam jedną z najważniejszych naszych pracowni – Pracownię Edukacji Mechatronicznej, która powstała wraz z powołaniem ŁCDNiKP i była jedną z pierwszych w tego typu placówkach. W tej chwili dysponujemy stacjami techniczno-dydaktycznymi, które są bardzo wysoko oceniane przez ekspertów polskich i zagranicznych. Umożliwiają one osiąganie kwalifikacji ważnych dla Przemysłu 4.0. Najważniejsze miejsce zajmuje tutaj pracownia programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownia automatyki i pracownia robotyki. Zorganizowaliśmy Centrum Edukacji Technicznej HAAS – amerykańskiej firmy produkującej obrabiarki starowane numerycznie – wyposażone w najnowsze oprzyrządowanie CNC. Zorganizowaliśmy również autoryzowaną pracownię firmy SIEMENS, która przyczyniła się do udoskonalenia funkcjonującej w ŁCDNiKP zautomatyzowanej linii produkcyjnej, odwzorowującej linie przemysłowe. Pracownia ta pozwala również na uczenie się zarządzania produkcją. Stacje techniczno-dydaktyczne w obszarze robotyki i automatyki to m.in. akwatronika – oszczędzanie wody, tekstronika, inteligentny dom, urządzenia mechatroniczne dla potrzeb przemysłu spożywczego i wreszcie pracownia wirtualnej rzeczywistości, która może być wykorzystywane również podczas egzaminów zawodowych, gdy bezpośredni dostęp do pewnych urządzeń jest niemożliwy.

 

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że Izba Przemysłowo-Handlowa w Dreźnie, po przeanalizowaniu naszych zasobów kadrowych i materialnych, wytypowała nas jako jedyną placówkę w kraju do prowadzenia kursów zakończonych jej międzynarodowym certyfikatem. To znaczące osiągnięcie, które jest przez nas znakomicie wykorzystywane w prowadzeniu kursów programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Mamy ogromne doświadczenie w tym zakresie, ponieważ pierwsza obrabiarka przemysłowa CNC, produkcji szwajcarskiej, została zainstalowana jeszcze w latach dziewięćdziesiątych właśnie w ŁCDNiKP. Bogate wyposażenie, jakim aktualnie dysponujemy, umożliwiło nam realizację 180-godzinnych kursów dla dorosłych, w zakresie programowania i użytkowania obrabiarek CNC oraz w obszarze mechatroniki. Cieszą się one wielką popularnością, gdyż są organizowane dla osób zainteresowanych bez względu na ich przygotowanie umiejętnościowe, znakomicie spersonalizowane i stanowią dużą wartość edukacyjną.

 

Zorganizowaliśmy również prace nad opisem kwalifikacji rynkowych, robimy wszystko na rzecz edukacji zawodowej nowego typu – zdynamizowanej, prowadzonej w sprzężeniu zwrotnym z rynkiem pracy: firmami, przemysłem, usługami. Warto o takich zmianach w edukacji zawodowej dyskutować i informować. Dobrze się stało, że odpowiednia rangę uzyskała również edukacja pozaformalna, odpowiadająca na potrzeby osiągania kwalifikacji zawodowych, które mogą mieć olbrzymie znaczenie dla rynku pracy w przyszłości.

 

Przywołuję nasze prace nad organizacja studia telewizyjnego, które będzie tworzyć nową usługę edukacyjną, a zostało już znakomicie zaprezentowane podczas organizacji przez Wydział Edukacji UMŁ i ŁCDNiKP łódzkich e-Targów Edukacyjnych. Aktualnie prowadzimy w studiu telewizyjnym wywiady z twórczymi dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Wierzę, że nasze studio będzie znakomicie służyło promowaniu innowacji edukacyjnych wytworzonych w szkołach.

 

Przywołuję również Pracownię Wychowania i Profilaktyki, która wspiera pracę pedagogów szkolnych w zakresie sytuacji trudnych, prowadzi bardzo ważne spotkania, warsztaty i konsultacje, również dla rodziców, odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi edukacyjne.

 

Chciałbym zaakcentować pracę ŁCDNiKP ukierunkowaną na doskonalenie własnych procesów edukacyjnych, poprzez raportowanie w każdym tygodniu prowadzonych na bieżąco działań. Raporty są przygotowywane przez poszczególne ośrodki i pracownie, a dyrektor ŁCDNiKP redaguje końcowy raport tygodniowy, który jest przekazywany do organu prowadzącego – Wydziału Edukacji UMŁ, do organu nadzorującego – Kuratorium Oświaty w Łodzi i do wszystkich zainteresowanych, a także zamieszczany na naszej stronie internetowej. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzi działalność dla ok. 90 tys. osób w ciągu roku szkolnego. Są to uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także pracownicy firm, którzy uczestniczą w przekwalifikowywaniu się. W każdym tygodniu ok. 800 uczniów bierze udział w zajęciach przez nas organizowanych, a prowadzonych zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

 

Chciałby wspomnieć o znakomitej Akademii Twórczego Dyrektora, która została zorganizowana przez nasz Ośrodek Zarządzania w Edukacji.

 

Wspominam również o działaniach podjętych przez nas przed 36 laty, jeszcze przed powołaniem ŁCDNiKP, w ramach Ośrodka Metodycznego, a dotyczących ruchu innowacyjnego w edukacji. Organizujemy w finale każdego roku szkolnego Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Kapituła konkursów innowacyjnych nadaje tytuły honorowe, m.in. nauczyciela innowatora, lidera w edukacji, afirmatora ruchu innowacyjnego, utalentowanego ucznia, ambasadora innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych. Robimy wszystko, żeby wyeksponować oddolne tendencje do dokonywania zmian w systemie edukacji. Corocznie około 150 osób i instytucji – bo są również tytuły honorowe innowacyjnego pracodawcy – otrzymuje stosowne certyfikaty. Eksperci twierdzą, że Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, gdyż pod jednym dachem spotykają się utalentowani uczniowie, innowacyjni nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczeni, społecznicy, a więc ci wszyscy, którzy mają wpływ na innowacyjne zmiany w systemie edukacji.

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego otrzymało wiele certyfikatów, dyplomów i podziękowań. Znakomite są nasze laury w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, gdzie przez 8 lat uzyskiwaliśmy pierwsze miejsce w kategorii średnich przedsiębiorstw i byliśmy przedstawiani jako unikatowa placówka edukacyjna w kraju. W ŁCDNiKP funkcjonuje system zarządzania jakością, otrzymaliśmy certyfikat międzynarodowy i krajowy zarządzania jakością ISO, nadany przez Centrum Badań i Certyfikacji.

 

Cieszy nas współpraca z firmą MICROSOFT. Braliśmy aktywny udział we wdrażaniu modelu Office 365 do praktyki edukacyjnej wszystkich szkół i placówek oświatowych w Łodzi, współdziałając w tym zakresie z Wydziałem Edukacji UMŁ. Nasza współpraca z Microsoftem przyczyniła się do tego, że aż 3 szkoły łódzkie spośród 9 w kraju otrzymały status szkoły modelowej w zakresie wdrażania technologii informacyjnej do praktyki szkolnej. Wyróżniono w ten sposób Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, I Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 36. Natomiast ŁCDNiKP otrzymało nadany przez Microsoft status światowej placówki wdrażającej technologie informacyjne.

 

Bardzo ciepło odebrałem przyznany mi złoty medal Naczelnej Organizacji Technicznej, jako że przez całe długie życie zawodowe zajmowałem się kształtowaniem postaw twórczych i wynalazczych uczniów. Nasza Akademia Młodych Twórców i Dziecięca Akademia Młodych Twórców znakomicie kontynuują te prace, ukierunkowane na wyszukiwanie talentów i kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Składam ogromne podziękowania mojemu wspaniałemu zespołowi – konsultantom, doradcom metodycznym, specjalistom, nauczycielom kształcenia zawodowego, pracownikom administracji i obsługi. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół, uczelniom, pracodawcom, władzom Miasta, pracownikom Wydziału Edukacji UMŁ łącznie z jego dyrekcją, Kuratorium Oświaty w Łodzi, absolwentom Akademii Młodych Twórców – wszystkim, których spotkałem na swojej drodze zawodowej. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę pamiętać o Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które nie jest typową placówką oświatową, jak niektórzy chcieliby je zaszeregować. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest to bowiem wewnętrznie złożona placówka, która prowadzi multum różnorodnych procesów edukacyjnych i która posiada znakomite wyposażenie techniczno-dydaktyczne, mogące służyć osiąganiu kwalifikacji zawodowych.

 

 

Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

 

Źródło: facebook.com/lcdnikp/Zostaw odpowiedź