Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o systemie oświaty, która umożliwia Ministerstwu Edukacji Narodowej zrealizowanie zapowiedzi przygotowania bezpłatnych podręczników dla najmłodszych uczniów. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

 

 

Oto informacja, jaka na ten temat została zamieszczona na stronie PREZYDENT.PL:

 

 

Informacja w sprawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

Przedmiotowa ustawa ma na celu poprzez dodanie art. 22c (art. 1 pkt 2 nowelizacji), umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecenia opracowania i wydania podręczników lub ich części. Jednocześnie ustawa zmienia art. 22a ust. 2e (art. 1 pkt 1 nowelizacji) poprzez usunięcie terminu, w którym dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym.

 

Wprowadzenie do ustawy zmian określonych w art. 1 pkt 2 przedmiotowej nowelizacji  (dodanie art. 22c) będzie oznaczało, że podręcznik opracowany i wydany na zlecenie ministra nie będzie podlegać procedurze dopuszczenia do użytku określonej w ustawie, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752).

 

W obowiązującym stanie prawnym przesłanką formalną uwzględnienia wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego na mocy decyzji właściwego ministra jest uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców. Pozytywna opinia nie może pochodzić od rzeczoznawcy wskazanego przez podmiot zainteresowany dopuszczeniem programu lub podręcznika do użytku szkolnego, lecz rzeczoznawcę tego wskazać powinien właściwy minister.

 

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje mechanizm pozwalający na dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego z mocy prawa. Dopuszczenie podręcznika do użytku następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje właściwy minister (art. 22a ust. 3 ustawy o systemie oświaty). W następstwie nowelizacji dyrektor szkoły będzie mógł podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, w uznanym przez siebie terminie.

 

W dotychczasowym stanie prawnym dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym do dnia 15 czerwca.

 

 

Treść ustawy wraz z uzasadnieniem – Ustawa o podręczniku dla pierwszaków

 

Źródło: www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/

 

 

Niezależnie od faktu, że koalicja rządowa przeprowadziła projekt tej ustawy w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej, nie milkną komentarze wokół projektu wydania przez MEN jednego, darmowego podręcznika dla pierwszaków. Oto dwa przykłady wypowiedzi uczonych – pedagogów:

 

 

 

Przykład 1.

Eksperci Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN pod kierunkiem prof. APS dr hab. Józefy Bałachowicz stwierdzili:

 

Zapewnienie bezpłatnego podręcznika dla wszystkich uczniów jest ideą bardzo szczytną i pożądaną. Wynikające z niej działania MEN w pełni popieramy, chociaż realizacja tych działań w podanych terminach budzi wyraźne obawy.

Dostęp do bezpłatnego podręcznika w wydaniu MEN w praktyce oznacza drastyczne zredukowanie zróżnicowania oferty podręczników, z których mogłyby korzystać szkoły. Przesądza o tym zapis, iż sfinansowanie innego podręcznika niż dostarczony przez MEN zostaje przerzucone na organy prowadzące szkołę. Wobec takiej presji materialnej, szkoły będą w zdecydowanej większości wybierać podręcznik dostarczony przez MEN.

 

Narzucanie jedynej wersji podręcznika wzbudza niepokój z dwóch (? – OE) względów:

– po pierwsze – czas na przygotowanie dobrego podręcznika wydaje się bardzo ograniczony, co może istotnie wpływać na jego merytoryczną zawartość,

– po drugie – podręcznik stanowi zawsze wypadkową pewnej ideologii nauczania i jako taki stanowi przedmiot dyskusji i określonych wyborów,

– po trzecie – narzucanie w krótkim okresie (bez naukowego monitorowania) jedynej wersji podręcznika wszystkim szkołom w Polsce może ukształtować bliżej jeszcze nieznane negatywne skutki w praktyce kształcenia dzieci i na wiele lat może usztywnić i zunifikować oddziaływania edukacyjne w klasach niższych.

 

Cały tekst „ Zespół Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN o projekcie podręcznika”  TUTAJ

 

 

Źródło:www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

 

 

 

Przykład 2.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dobrze się stało, że pojawiła się inicjatywa aby dokonać pewnych zmian w tym, co dzieje się na rynku wydawniczym, z tymi propozycjami, którymi zarzucani są nauczyciele, szczególnie klas młodszych, tak zwanymi ‘pakietami’, które zawierają bardzo wiele różnych materiałów, są bardzo różnej jakości.[…] Trzeba uwolnić nauczycieli od tych „pakietów”.[…]

 

Propozycja jednego podręcznika jest próbą znalezienia rozwiązania. Wszystko zależy teraz od jego jakości.[…] To wszystko robione jest dość pospiesznie, co wzbudza niepokój. Odbywa się pod presją czasu. Lepiej byłoby gdybyśmy mieli rok na przygotowanie i od następnego roku wystąpili z propozycją zrecenzowanego podręcznika.[…]

 

Rzeczą bardzo ważną jest to, aby został on wstępnie sprawdzony – żeby odbył się jego pilotaż w wybranych szkołach. To wymaga czasu, ale taka informacja zwrotna od nauczycieli, byłaby bardzo wskazana dla autorów. Nie wyobrażam sobie, aby odbyło się to bez recenzji zewnętrznych. To będzie materiał, który będzie ostro oceniany, gdy tylko pojawi się na rynku„.

 

 

Cała publikacja pt. „Prof. Żytko o podręczniku: trzeba dać nauczycielom swobodę”  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne