Oto komunikat, zamieszczony dzisiaj (17 stycznia 2023 r.) na stronie MEiN:

 

 

                                                  Komunikat – wynagradzanie egzaminatorów

 

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Konsultacje publiczne projektu potrwają 21 dni.

 

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648 oraz z 2023 r. poz. 3) został przygotowany w związku z koniecznością ustalenia stawek wynagrodzenia egzaminatorów egzaminu maturalnego przeprowadzanego od roku 2023 (w Formule 2023).

 

W 2023 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, sprawdzający stopień opanowania przez ww. absolwentów wymagań ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.). Konsekwencją wdrożenia nowej podstawy programowej jest również nowa formuła egzaminu maturalnego. Wśród kluczowych założeń przyjętych w momencie wprowadzania zmian było zwiększenie liczby zadań otwartych w arkuszach egzaminacyjnych. Są przedmioty, w których liczba zadań otwartych, wymagających samodzielnego sformułowania odpowiedzi przez zdającego, będzie większa niż w arkuszach stosowanych obecnie. Dotyczy to przede wszystkim arkuszy części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

Projekt rozporządzenia przewiduje podniesienie wynagrodzenia egzaminatorów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, bowiem sprawdzanie i ocenianie tych zadań będzie wymagało od egzaminatora większego niż dotychczas nakładu pracy i poświęcenia większej ilości czasu. W przypadku egzaminatorów pozostałych przedmiotów zachowano dotychczasowe stawki, obowiązujące w przypadku egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (Formuła 2015).

 

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany polegające na usunięciu przepisów dotyczących egzaminów, które nie są już przeprowadzane.

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 Zostaw odpowiedź