Dzisiaj (2 lutego 202 r.) na stronie MEiN zamieszczono obszerną informacje o wprowadzeniu od 1 września br powszechnych obowiązkowych testów sprawnościowych uczniów wszystkich typów szkół. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

 

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

 

 

Proponowane zmiany w podstawie programowej

 

Zmiany obejmują wprowadzenie mechanizmu monitorującego sprawność fizyczną uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych (branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników). Polegają one na dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego – w części „Warunki i sposób realizacji” – obowiązku przeprowadzania raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia) testów sprawnościowych uczniów poszczególnych klas i wpisywania wyników tych testów do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. System prowadzi minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

 

Testy będą obejmowały:

 

1.bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;

2.beep-test (20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;

3.podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;

4.skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

 

 

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”

 

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego. Będzie nim administrowała wyznaczona w danej szkole osoba. Konta administratorów w szkołach założy wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej operator systemu. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej placówce.

 

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę

 

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373, z późn. zm.) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

Zgromadzone dane pozwolą lepiej identyfikować problemy z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży

 

Dane zgromadzone w systemie „Sportowe Talenty”, w formie zagregowanych danych populacyjnych, będą analizowane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Jednostka ta – na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – jest operatorem systemu. Następnie Instytut Sportu udostępni zgromadzone dane zainteresowanym resortom, które na ich podstawie kształtują interwencję publiczną w tym zakresie. […]

 

Pomoc w odkrywaniu talentów

 

System teleinformatyczny „Sportowe Talenty” posłuży również identyfikacji talentów sportowych wśród uczniów. Nauczyciel na podstawie wyników przeprowadzonych prób określi „wskaźnik” sprawności fizycznej poszczególnych uczniów w stosunku do populacji lub innych historycznych pokoleń dzieci. Korzystając z wystandaryzowanych siatek centylowych, będzie mógł także określić postęp lub regres uczniów we wskazanym zakresie.

 

Narzędzie to będzie stanowić wsparcie dla codziennej pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Korzystając z systemu „Sportowe Talenty”, również uczniowie będą mogli samodzielnie monitorować swój rozwój fizyczny i motoryczny.

 

Proponowane zmiany odpowiedzią na niski poziom aktywności fizycznej

 

Proponowane zmiany w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego zostały przygotowane na wniosek i we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki. Mają one bezpośredni związek z niskim poziomem aktywności fizycznej i stanem zdrowia polskiego społeczeństwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci i młodzieży. […]

 

Zgodnie z wynikami raportu Instytutu Matki i Dziecka (Instytut Matki i Dziecka, badanie „Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19” Warszawa 2022) liczba dzieci 8-letnich z nadwagą i otyłością zwiększyła się z 32,2 proc. w 2018 r. do 35,3 proc. w 2021 r. Niekorzystne są również wyniki badań dotyczących czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora, smartfona czy komputera w celach niezwiązanych z edukacją. Według rodziców badanych dzieci czas spędzany przed ekranami tych urządzeń zwiększył się w trakcie pandemii zarówno w ciągu tygodnia (43,6 proc.), jak i w weekendy (37,4 proc.). Uczniowie przebywali głównie w domu, a tym samym bez regularnych, codziennych kontaktów z rówieśnikami, wspólnej zabawy i aktywności fizycznej. […]

 

Pozostałe zmiany

 

W projektach proponuje się także zmiany porządkujące, które dotyczą załączników określających  podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I i II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach

 

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z proponowanymi zmianami. Konsultacje publiczne będą trwały do 22 marca br.

 

Zmiany będą obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024.

 

 

 x           x          x

 

 

Oto teksty projektów rozporządzeń, skierowanych do uzgodnień międzyresortowych:

 

 

Projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w podstawach programowych wf w szkołach podstawowych wszystkich typów oraz szkół branżowych I stopnia   –   TUTAJ

 

 

Projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w podstawach programowych wf w liceach, technikach oraz szkołach branżowych II stopnia   –   TUTAJ

 

 

Cały tekst „Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany

 Zostaw odpowiedź