Dzisiejsza propozycje „lektur z zaprzyjaźnionych stron” jest nietypowa, gdyż prezentowane treści nie odnoszą się do metodyki pracy ani nie są  relacją z wdrażanych innowacji, a jest to swoisty przewodnik po zawiłościach pisowskiej legislacji oświatowej, opracowany przez nauczyciela-praktyka.

 

 

Prezentowany na stronie Superbelfrzy RP, pod zakładką <Edu-reflerksje>  artykuł, Zyty Czechowskiej, zatytułowany „Nowa wydłużona ścieżka awansu nauczyciela…”.jest takim właśnie wyciągiem z kilkudziesięciostronicowej ustawy, która zmiany te wprowadziła, a  do której link załączamy w zakończeniu naszego materiału Oto wybrane fragmenty i link do całego tekstu Zyty Czechowskiej:

 

 

Od 1 września 2018 roku każdy nauczyciel, który jest na ścieżce awansu zawodowego, lub planuje w najbliższym czasie wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na  rozpoczęcie stażu, powinien zapoznać się ze zmianami, których jest nie mało. A jakie zmiany nastąpiły?

 

Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego:

 

>zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy za okres stażu,

>jednym z warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy,

>ocena ma wpływ na długość ścieżki awansu zawodowego.[…]

 

Kolejną zmianą jest wydłużenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:

 

>z 2 do 3 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego,

>z 1 roku do 4 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Wprowadzenie możliwości skracania ścieżki awansu zawodowego w zależności od oceny pracy – nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy,[…]

 

 

Największe zmiany naszym zdaniem dotknęły  młodych, nowo zatrudnionych  nauczycieli stażystów, ponieważ nastąpiło:

 

>wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy,

>egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zamiast rozmowy przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną. […]

 

Zmiany dotyczące awansu zawodowego wchodzą w życie od 1 września 2018r., natomiast przepisy przejściowe dotyczą: 

 

 

>postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego wszczętych i niezakończonych przed dniem  1 września 2018 r.,

 

>dokonywania oceny dorobku zawodowego oraz do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,  w przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018.

 

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów. W przypadku zmiany do dnia 1 września 2018 r. miejsca zatrudnienia w trakcie odbywania stażu, pozytywna cząstkowa ocena dorobku zawodowego uwzględniana jest do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu. […]

 

 

A co w przypadku gdy jesteśmy zmuszeni czasowo przerwać staż?

 

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel może być nieobecny w pracy nawet półtora roku w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Staż na wyższy stopień awansu może zostać przedłużony nie więcej niż o:

 

1 rok – w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa w pkt 2.;

1 rok i 6 miesięcy– w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego.[…]

 

 

Nie nastąpiły niestety zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, co naszym zdaniem było oczekiwane przez ekspertów ds. awansu. Zmieniająca się rzeczywistość, rozwój edukacyjny, cywilizacyjny, a przede wszystkim cyfrowy wymusza niejako na nas nauczycielach zmianę metod nauczania, narzędzi, środków dydaktycznych, podejścia do edukacji i wychowania. […]

 

 

Cały tekst „Nowa wydłużona ścieżka awansu nauczyciela…”.   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.superbelfrzy.edu.pl

 

 

Na ten sam temat: Portal Oświatowy – „Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.”   –   TUTAJ

 

Podstawą prawną wprowadzanych zmian w awansie zawodowym nauczyciela są zapisy Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych [Dz.U. 2017 poz. 2203] (Od str. 46 pliku)    –   TUTAJ 

 Zostaw odpowiedź