Wyniki dwudniowego audytu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (30-31.10.2013 r.) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informują o wyróżniającej pracy nad rozwojem systemu zarządzania jakością ISO.

 

W podsumowaniu audytu stwierdzono, iż bardzo dobrze zostały zaprojektowane wszystkie procesy, zwłaszcza dotyczące opracowywania programów usług edukacyjnych, nowych koncepcji edukacyjnych, kompleksowego wspomagania rozwoju szkół, kształcenia formalnego i pozaformalnego, pozyskiwania klientów i partnerów, badania usług edukacyjnych, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Podczas podsumowania kontroli bardzo wysoko została oceniona przez audytora kreatywność organizacji, sposób opracowywania kart procesów, wewnętrzny system kontroli zarządczej (ocena ryzyka), działalność audytorów wewnętrznych.

 

Tematyka prac omawianych i monitorowanych, włączonych do procesów (i zarządzania procesowego) dotyczyła, m.in. badań rynku pracy i losów zawodowych absolwentów, doskonalenia nauczycieli i dyrektorów (m.in. organizacja uczenia się w świetle nowej podstawy programowej), osiągania przez uczących się (uczniów, szkół i dorosłych) kompetencji zawodowych, w tym kompetencji społecznych, projektów o wymiarze systemowym, Łódzkiej Platformy Edukacyjnej, nowych wymiarów systemu doradztwa zawodowego, funkcjonujących Akademii Dyrektorów, organizacji działalności Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft, pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym, nowych ról zawodowych nauczycieli, procesów rozwoju infrastruktury.

 

Nie zostały stwierdzone żadne niezgodności z Polską Normą ISO 9001:2009.

 

 

Źródło: www.uml.lodz.plKomentarze niedostępne