Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem przyjął informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości, który wychodzi naprzeciw postulowanym przez RPD rozwiązaniom. Zaproponowano rozwiązania niewątpliwie będą lepiej chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.

 

Nowe przepisy podwyższają granicę wieku za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 roku życia z 15 do 18 lat, co oznacza, że czyny te będą karane w przypadku wszystkich małoletnich, w tym osób od 15 do 18 roku życia. […]

 

To bardzo właściwy i konieczny kierunek zmian. Z satysfakcją przyjmuję te zapowiedzi, które kierują nas na tory jeszcze lepszej ochrony dzieci przed najobrzydliwszymi przestępstwami. To kolejny, niemal epokowy, skok do przodu. Mam nadzieję, że kolejnym będzie decyzja o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (tzw. Konwencji z Lanzarote)” – skomentował Marek Michalak.

 

Cały komunikat Biura Rzecznika Praw Dziecka  –  TUTAJ

 

Wystąpienie RPD do Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 września 2013r. z prośbą o podjęcie działań nad zmianą przepisu art. 101 4 k.k., poprzez poszerzenie katalogu przestępstw tam wymienionych także o przestępstwo z art. 200a k.k. oraz skreślenie w nim przestępstwa z art. 204 4 k.k. –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks kary i niektórych innych ustaw

 

Zaproponowano rozwiązania, które wdrażają regulacje europejskie i będą szczególnie chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.

 

Kwestią, w której regulacje krajowe odbiegają od wymogów międzynarodowych, jest zakres karalności pornografii z udziałem małoletnich. Obecnie karane jest utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 roku życia. Nowe przepisy podwyższają granicę wieku z 15 do 18 lat, co oznacza, że czyny te będą karane w przypadku wszystkich małoletnich, w tym osób od 15 do 18 roku życia.

 

Przewidziano też zmiany, które mają ograniczyć zjawisko prostytucji dziecięcej przez penalizację kontaktów seksualnych z osobami poniżej 18 roku życia, jeżeli wiążą się one z przekazaniem (lub obietnicą) korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania. […]

 

Projektowane przepisy zakładają karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich, które polegają m.in. na doprowadzaniu dzieci do udziału w czynnościach seksualnych. […]  

 

W projekcie przewidziano również wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw o charakterze seksualnym. […]

 

Wprowadzono także przepisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas różnych form zorganizowanego wypoczynku (obozów, kolonii). Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie mógł być karany za określone przestępstwa, np. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Jednocześnie zobowiązano te osoby do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Zaproponowane regulacje wymierzone są przede wszystkim w producentów i odbiorców pornografii dziecięcej oraz osoby korzystające z prostytucji dziecięcej. Ich celem jest zapewnienie odpowiednich reakcji na zjawisko seksualnego wykorzystywania nieletnich oraz ochrona prawidłowego rozwoju psychoseksualnego dzieci. Skutkiem zastosowania tych przepisów powinno być ograniczenie popytu na pornografię dziecięcą, a tym samym zmniejszenie skali zjawiska.

 

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać 2 tygodnie po podpisaniu ustawy przez prezydenta.

 

 

 

Cały komunikat na stronie: www.premier.gov.pl

 

 

Źródło: www.premier.gov.pl/

 

 

 Komentarze niedostępne