Foto: www.google.pl

 

 

Dzisiaj minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie, które od 1 września 2019 roku wprowadza nowe podstawy programowe dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Oto fragmenty komunikatu, jaki o tej decyzji i jej szczegółach zamieszczono na stronie MEN:

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała dziś, 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

 

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

 

>4-letniego liceum ogólnokształcącego

>5-letniego technikum

>2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.[…]

 

O podstawie

 

Przyjęta w dokumencie koncepcja edukacji, wyrażona w szczególności w zadaniach szkoły oraz celach kształcenia – wymaganiach ogólnych, odzwierciedla kluczowe cele i założenia reformy oświaty, w tym:

 

-położenie większego nacisku na kształcenie kompetencji kluczowych;

 

wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego przez wprowadzanie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, która ma służyć zakorzenieniu w przeszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury;

 

wzmocnienie efektywności kształcenia w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez stworzenie systemu dającego szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę języka obcego, naukę drugiego języka obcego, jak również możliwość kształcenia dwujęzycznego;

 

powrót do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych;

 

rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz również w codziennym życiu, czemu będzie służyć szersze uwzględnienie w podstawie programowej wszystkich przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wprowadzenie powszechnej nauki programowania;

 

-rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przez wyodrębnienie nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii już na II etapie edukacyjnym – z kontynuacją na III etapie edukacyjnym;

 

powrót do spiralnego (przyrostowego) układu treści nauczania/wymagań edukacyjnych umożliwiającego powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania;

 

-zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych).[…]

.

Uzgodnienia międzyresortowe dokumentu trwały do 28 lipca 2017 r., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia 2017 r.

 

Zgłaszane uwagi miały charakter ogólny, ale część dotyczyła szczegółowych zapisów projektu podstawy programowej.

 

Część nadesłanych uwag została uwzględniona, w tym te dotyczące przede wszystkim treści nauczania nauk społecznych, listy lektur oraz edukacji ekonomicznej i finansowej. Ważną kwestią poruszaną w uzgodnieniach i konsultacjach była troska o środowisko i tematyka ekologiczna.[…]

 

Uwagi osób prywatnych dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia w podstawie programowej historii tematu Obławy augustowskiej (lipiec 1945 r.). Druga grupa uwag zgłaszanych przez osoby prywatne dotyczyła treści podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie. Uwagi zostały uwzględnione w zakresie wzmocnienia znaczenia rodziny we współczesnym świecie.

 

Raport z konsultacji publicznych wraz z zestawieniem szczegółowych uwag jest umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji  […]

 

Rozporządzenie MEN w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego…   –  TUTAJ

 

                  Załącznik nr 1     Załącznik nr 2     Załącznik nr 3      Uzasadnienie

 

 

Źródło: men.gov.pl

 Zostaw odpowiedź