Wczoraj na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczono radosny dla wielu uczniów i nauczycieli ze śródmiejskich szkół, działających w strefie obszarowej rewitalizacji komunikat: ”Pierwszy konkurs edukacyjny dla szkół z obszaru rewitalizacji rozstrzygnięty”. Publikujemy go w całości:

 

Wszystkie 23 placówki uczestniczące w pierwszym konkursie edukacyjnym dla łódzkich szkół z obszaru rewitalizacji otrzymały dofinansowanie, którego łączna wartość wynosi 19,5 mln. zł.

 

Foto: www. uml.lodz.pl

 

Projekty konkursowe, realizowane przez dwa lata i obejmą ok. 5000 uczniów oraz ponad 600 nauczycieli. Pierwszy projekt rozpocznie się już 1 stycznia 2018 r., kolejne dwa 1 czerwca 2018 r., a pozostałe w sierpniu i wrześniu 2018 r.

 

Łączna wartość projektów wynosi 19,5 mln. zł, z czego 18,1 mln. zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wkład własny Miasta Łodzi wynosi: finansowy – 97,1 tys. zł oraz rzeczowy (w postaci sal lekcyjnych szkół) – 1,28 mln. zł.

 

Uczestniczące w konkursie placówki otrzymają dofinansowanie projektów pozwalających na:

 

>kształtowanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności – zajęcia dodatkowe (w tym kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i kompetencji cyfrowych),

 

>kształtowanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (w tym kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu),

 

>wyposażenie szkół w narzędzia TIK (Technologie Informatyczno-Komunikacyjne), w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,\

 

>wsparcie szkoły w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dodatkowe, specjalistyczne zajęcia, szkolenia dla nauczycieli, doposażenie w pomoce dydaktyczne).

 

Wśród 23 placówek edukacyjnych zgłoszonych do konkursu, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się 2 placówki specjalne, w których dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą prowadzone specjalistyczne zajęcia oraz zostaną doposażone gabinety do terapii EEG Biofeedback oraz terapii Tomatisa.

 

 

Foto: www. uml.lodz.pl

 

Wśród innowacyjnych projektów zgłoszonych przez placówki są m.in.:

 

Zajęcia pozalekcyjne tzw. Koła Detektywów Łódzkich
W ramach Kół Detektywów Łódzkich zaplanowano działania edukacyjne realizowane przez dzieci i młodzież dla swojej społeczności lokalnej w celu budowania łódzkiej tożsamości wśród mieszkańców, utrwalaniu u uczniów zdobytej wiedzy o Łodzi, integracji oraz rozwijania postaw obywatelskich takich jak działania na rzecz innych.

 

Klub przedsiębiorczego ucznia
Projekt pilotażowych zajęć pozaszkolnych z przedsiębiorczości dla uczniów szkół podstawowych z obszaru rewitalizacji w Łodzi. Głównym założeniem cyklu zajęć jest przekazanie wiedzy, której nie obejmuje program nauczania szkół podstawowych. Wiadomości będą przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały dla młodego odbiorcy. Formuła warsztatowa pozwoli kształtować umiejętności miękkie przez pracę zespołową oraz prezentację efektów pracy przed grupą, podstawy negocjacji, elementy design thinking, wykorzystanie burzy mózgów jako narzędzia pracy zespołowej. Zajęcia odbywać się będą w interaktywnej formule angażującej wszystkich członków zespołu, wykorzystującej ich potencjał, a przy tym atrakcyjnej wizualnie (możliwość wykorzystania materiałów multimedialnych, spotkania z inspirującymi przedsiębiorcami etc.)

 

Tutoring
Szkolenia dla nauczycieli z innowacyjnej metody dydaktycznej. Jest ona skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem, w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują eseje (lub inne zadania), które są następnie omawiane z tutorem.

 

Tutoriale (indywidualne spotkania tutora z uczniem) to okazja do wspólnych poszukiwań, znajdowania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. Mocną stroną tutoringu jest jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów.

 

Źródło: uml.lodz.pl

 

 Zostaw odpowiedź