Na stronie „Głosu Nauczycielskiego” zamieszczono dziś informację, zatytułowaną „Młodzieżowe rady powstaną na poziomie powiatów i województw”. Oto jej początkowy fragment:

 

Na poziomie powiatów i sejmików powstaną młodzieżowe rady. Rząd przyjął dziś projekt ustawy regulującej działalność przedstawicielstw młodzieży na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego

 

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa autorstwa pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej.

 

Według oficjalnych deklaracji, zmiany mają poprawić zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne poprzez wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego

 

.

Źródło: www.glos.pl

 

 

Postanowiliśmy zdobyć więcej informacji o tym rządowym projekcie i sięgnęliśmy do strony Rządowego Centrum Legislacyjnego. Oto początkowy fragment „Uzasadnienia” tego projektu:

 

W aktualnym stanie prawnym kwestie związane z funkcjonowaniem młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego zostały uwzględnione jedynie w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.Brak jest regulacji prawnych dla działalności młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym czy przy samorządzie województwa, co powinno zostać zmienione na mocy poniższych zmian

.

Dotychczas istniejące przepisy ograniczają zarówno możliwości powoływania rad jak i zacieśniają ich zadania oraz kompetencje do wąskiej funkcji organu konsultacyjnego. Przepisy obecnego art. 5b są bardzo ogólne, pozostawiają szerokie możliwości ich interpretacji, utrudniając młodzieżowym radom gmin realne reprezentowanie środowisk młodzieżowych przed organami gminy oraz podejmowanie szeroko pojmowanych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Co istotne przepisy te mają znacznie bardziej uproszczony charakter niż przepisy wprowadzonego do niniejszej ustawy dwanaście lat później (tj. w 2013 r.) art. 5c opisującego ramy funkcjonowania gminnych rad seniorów.

 

Cele proponowanych regulacji to przede wszystkim:

 

1)uwzględnienie funkcjonowania młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym oraz przy samorządzie województwa,

2)instytucjonalne wzmocnienie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego,

3)zapewnienie młodzieżowym radom przy JST sprawniejszego funkcjonowania przy możliwości zwiększenia oddziaływania na lokalne społeczności.

 

Proponowane zmiany ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa są motywowane apelami środowisk młodzieżowych, artykułowanymi m.in. przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Rada w swojej uchwale z dnia 28 października 2020 r. zarekomendowała zmianę powyższych ustaw samorządowych.

 

Główną ideą przedstawionej nowelizacji ma być zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym poprzez efektywniej działające rady młodzieżowe. Dzięki ich aktywności przedstawiciele młodego pokolenia zyskują doświadczenie publiczne i społeczne, a także umiejętność analizy problemów lokalnych. Co więcej, wzmocnienie młodzieżowych rad przysłuży się zwiększeniu poziomu edukacji obywatelskiej młodych osób, które w większym zakresie będą reprezentowane przez takie gremia na forum publicznym. Oznaczać to też będzie pobudzenie idei samorządności wśród młodzieżowych przedstawicieli danej wspólnoty lokalnej. […]

 

 

Pełna wersja pisma „Uzasadnienia” projektu – TUTAJ

 

 

 

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw o możliwości wyrażania zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy, młodzieżowej rady powiaty i młodzieżowego sejmiku województwa – TUTAJ

 

 

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

 

x            x           x

 

Bardzo wiele daje do myślenia zapoznanie się z portalem Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego:

 

 

Prace nad rządową strategią polityki młodzieżowej rozpoczęte! TUTAJ

 Zostaw odpowiedź