Gdyby informacja ta została zamieszczona na portalu oswiata.abc.com z datą 1 kwietnia można by ją było uznać za klasyczny prima aprilis. Jednak pojawiła się z datą dzisiejszą, należy więc ją uznać za prawdziwą:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych rozporządzenie regulujące sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Przepisy wykonawcze dostosowane zostaną do nowego brzmienia ustawy o systemie oświaty, obowiązywać mają od 1 września 2015 r. Zmienić ma się sposób oceniania szkół przez organy nadzoru pedagogicznego, MEN zrezygnowało z określenia poziomu wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki (symbole literowe E,D,C,B,A). Jak podkreśla resort w uzasadnieniu, tak uproszczone noty przynosiły więcej szkody niż pożytku, nie mobilizowały do lepszej pracy i odwracały uwagę od refleksji na temat koniecznych zmian. Negatywnie wpływały także na wizytatorów, którzy działali pod presją i wystawiali zawyżone noty.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Oto obszerniejsza informacja o tej zmianie, zaczerpnięta z uzasadnienia, jakie zostało dołączone do projektu rozporządzenia skierowanego do konsultacji społecznych:

 

 

Ewaluacja jakości pracy szkół i placówek pozwoli ustalić, czy szkoła lub placówka spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust.3 ustawy o systemie oświaty, na poziomie co najmniej podstawowym. Ustalenie to będzie dokonywane na podstawie obserwacji, analizy i oceny przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

 

Rezygnuje się z określania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadają symbole literowe E, D, C, B, A. Pozwoli to na koncentrację uwagi zarówno szkół jak i czytających raport z ewaluacji szkoły lub placówki na zawartych w nim informacjach o jakości ich pracy zamiast na uproszczonej ocenie sumującej.

 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ocena w skali często nie służy poprawie pracy szkoły i jej rozwojowi. Koncentruje uwagę rady pedagogicznej na trafności przypisanej szkole oceny, odwracając uwagę od refleksji nad pracą szkoły i tworzenia planu jej rozwoju.

 


Oceny te nie mobilizują rady pedagogicznej do wprowadzania pożądanych zmian. Oceny A działają demobilizująco, ponieważ nie sugerują potrzeby zmian, a oceny niższe często odbierane są jako niesprawiedliwe. Raport pozbawiony wskazania poziomów osiągniętych wymagań ma szansę lepiej służyć refleksji rady pedagogicznej nad obecną i przyszłą jakością pracy szkoły. Istotą ewaluacji jest podejście kształtujące, a nie sumujące. To dociekania i refleksja prowadzona wokół informacji o procesach zachodzących w szkole, a nie ich symboliczne przedstawianie w postaci litery daje szansę na rozwój i poprawę jakości.

 

Aktualna praktyka podsumowywania, zachęca raczej do etykietowania szkół, a nie do myślenia o ich rozwoju. Proponowany w rozporządzeniu sposób przedstawiania wyników ewaluacji zachęcać będzie do wnikliwego spojrzenia na szkołę i zastanowienia się, w jakich obszarach szkoła funkcjonuje dobrze, a w których nie.

 

Dzięki odstąpieniu od wskazywania poziomu spełniania wymagania mocniej zwiąże się refleksję nad wynikami ewaluacji z charakterystyką wymagania (czyli merytorycznymi treściami). Dotąd refleksja ograniczała się często do zadowolenia (lub jego braku) z uzyskanej oceny. 3 Oceny te nie mobilizują rady pedagogicznej do wprowadzania pożądanych zmian.

 

Oceny A działają demobilizująco, ponieważ nie sugerują potrzeby zmian, a oceny niższe często odbierane są jako niesprawiedliwe. Raport pozbawiony wskazania poziomów osiągniętych wymagań ma szansę lepiej służyć refleksji rady pedagogicznej nad obecną i przyszłą jakością pracy szkoły. Istotą ewaluacji jest podejście kształtujące, a nie sumujące. To dociekania i refleksja prowadzona wokół informacji o procesach zachodzących w szkole, a nie ich symboliczne przedstawianie w postaci litery daje szansę na rozwój i poprawę jakości.

 

Rezygnacja z przypisywania liter pozwoli również na ograniczenie obserwowanego zjawiska rankingowania szkół na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego.

 

Pełna treść uzasadnienia  TUTAJ*

 

Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego  – projekt*

 

*Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl2 komentarze to “Kropla drąży kamień! Nareszcie ewaluacja bez etykietowania.”

  1. Felieton nr 74. Że pierwsza jaskółka wiosnę zapowiada – wiara we mnie nie gaśnie! | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] Wami informacjami, które wyjaśnią skąd wziął się tytuł „Aktualności” z 7 kwietnia: „Kropla drąży kamień. Nareszcie ewaluacja bez etykietowania”. Przypomnę, że pod tym tytułem zamieszczona została notatka o tym, ze MEN przekazało do […]

  2. Felieton nr 87. Jeszcze o ewaluacji zewnętrznej – krytycznie, w cieniu wyborów… | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] 7 kwietnia informowałem o tej zmianie czytelników „Obserwatorium Edukacji” tytułem „Kropla drąży kamień! Nareszcie ewaluacja bez etykietowania.” nie zdawałem sobie sprawy, że będą musiały minąć ponad 4 miesiące zanim „słowo prawem […]

Zostaw odpowiedź