Gdy już przypomnieliśmy sobie melodię i treść „Ody do radości” – Hymn Unii Europejskiej, pora na uświadomienie sobie ile polskich szkół, ilu pracujących w nich nauczycieli i uczących się tam uczniów, mogło dzięki licznym programom unijnym poczuć się rzeczywistymi obywatelami tej Wspólnoty. Oto te programy:

 

 

Foto: www.g3siemianowice.internetdsl.pl

 

 

Program edukacyjny „SOCRATES”

 

Powstał z inicjatywy Wspólnoty Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej wraz z Polską brały udział w tym programie już od roku szkolnego 1996/97. Polska formalnie przystąpiła do tego programu w marcu 1998r.


Jego zadaniem jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększenie wiedzy na temat innych krajów i wymiana osobistych doświadczeń, a także rozwój poczucia jedności i przystosowanie się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w celu zjednoczenia Europy.

 

Komponenty programu „SOCRATES”:

 

1.„Erasmus” – głównym celem jest podnoszenie kształcenia i wzmacniania jego europejskiego wymiaru w szkołach średnich.


2.„Comenius” – to program edukacyjny, który zakłada współpracę pomiędzy szkołami z różnych krajów europejskich. Jego celem jest poprawa jakości edukacji dzieci i młodzieży oraz rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej. Obecnie w projekcie uczestniczy około 350 tys. szkół z całej Europy.

 

 

X            X            X

 

 

Kolejnym programem jest „Leonardo da Vinci”, w którym Polska uczestniczy od marca 1998r. Program został utworzony na mocy decyzji Rady Komisji Europejskiej w 1994 roku.

 

Celem tego programu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawa sytuacji na tym właśnie rynku

 

Program stwarza możliwości realizacji różnorodnych działań w ramach następujących typów projektów:

 

-Projekty wymian i staży wspierają międzynarodową mobilność osób biorących udział w szkoleniu zawodowym. Koncentrują się przede wszystkim na organizowaniu szkoleń służących doskonaleniu zawodowemu. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy. Można uzyskać dofinansowanie staży m.in. dla uczniów szkół zawodowych, studentów, młodych pracowników i absolwentów.

 

– Projekty pilotażowe, których celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego.– Projekty językowe
, których celem jest promowanie znajomości języków obcych oraz znajomości kultur krajów europejskich.

 

 

X           X           X


Program „Młodzież” to jeden z programów Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 15-25 lat (głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji). Program ten oferuje m.in. wsparcie finansowe projektów, pomoc w nawiązaniu kontaktów zagranicznych. Umożliwia realizację swoich pomysłów, uczestnictwo w projektach w krajach Europy, zdobywanie doświadczenia i umiejętności. Poprzez udział w różnych formach wymiany międzynarodowej uczy poszanowania praw człowieka, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla różnic kulturowych w Europie.


Program składa się z pięciu Akcji:


Akcja 1 – Młodzież dla Europy – międzynarodowe wymiany grup młodzieży.
Akcja 2 – Wolontariat Europejski – indywidualne wyjazdy za granicę w charakterze wolontariusza.
Akcja 3 – Inicjatywy Młodzieżowe – projekty realizowane przez młodzież na szczeblu lokalnym.
Akcja 4 – Wspólne Działania – projekty łączące programy Sokrates, Leonardo da Vinci, Młodzież.
Akcja 5 – Działania Wspierające – działania wspierające pozostałe Akcje Programu.

 

X           X           X

 

 

Więcej o tych programach – Anna Przybysz . Programy edukacyjne Unii Europejskiej    –    TUTAJ

 

 

X            X           X

 

 

Członkostwu Polski w Unii Europejskiej zawdzięczamy także przyjęcie Europejskich Ram Kwalifikacji i wypracowaniu, zgodnych z nimi Polskich Ram Kwalifikacji. Dzięki temu absolwenci polskich szkół zawodowych, którzy uzyskali w Polsce, potwierdzone egzaminem zewnętrznym, kwalifikacje, a także absolwenci polskich szkół wyższych nie muszą już nostryfikować swych dyplomów w państwach Unii Europejskiej.

 

Europejskie Ramy Kwalifikacji

 

Polskie Ramy Kwalifikacji

 

 

X            X            X

 

 

Aby nie być posądzonymi o bezkrytyczne podejście do roli UE w obszarze edukacji, musimy także przypomnieć, że także jednemu z programów Unii Europejskiej, a konkretnie Europejskiemu Funduszowi Społecznemu zawdzięczamy niesławnej pamięci koncepcję systemu nadzoru pedagogicznego, znaną powszechnie jako ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna pracy szkoły.

 

 

 

Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Miała ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Projekt wdrażany był dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 

 

Opracował

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź