Portal oswiata.abc.com w artykule „Zajęcia praktyczne u przedsiębiorców wkrótce na nowych zasadach”, że poinformował, że MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Ma on poprawić warunki współpracy przedsiębiorców ze szkołami.

 

Praktyki

Foto: www.zss-lodz.pl

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na praktyce w firmie Wifama-Prexer

 

 

Dookreśli m.in., jaką formę mają mieć zajęcia praktyczne organizowane przez pracodawców oraz jakie umiejętności mają na nich zdobyć uczniowie. Ułatwi także życie pracodawcom, wskazując, że podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem i jego rodzicem a pracodawcą, jak również umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Lektura „Uzasadnienia”, materiału dołączonego do projektu, dostarcza – m.in. – informacji o przyczynach, dla których dokonuje się tych zmian:

 

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia wynika z potrzeby realizacji zaleceń Komisji Europejskiej, sformułowanych w odniesieniu do polityk oświatowych państw członkowskich w opublikowanym w 2013 r. komunikacie w sprawie bezrobocia osób młodych.

 

W przypadku Polski zalecenia te dotyczą, m.in., zwiększenia dostępności przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę oraz zacieśnienia współpracy szkół i pracodawców. W dokumencie tym podkreśla się, iż państwa „z ugruntowanymi systemami przyuczania do zawodu i rozbudowanymi możliwościami uczenia się poprzez praktykę, mają tendencję do osiągania lepszych wyników w zakresie ułatwiania przejścia od edukacji do zatrudnienia i utrzymania niskiego poziomu bezrobocia osób młodych„.

 

 

Czy należy wyprowadzić z tego wniosek, że gdyby nie organy Unii Europejskiej nasi uczniowie szkół zawodowych dalej mieliby, niewystarczającą w dzisiejszej sytuacji rynku pracy liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne? A przecież mamy prawo oczekiwać, że przygotowane właśnie zmiany w tym rozporządzeniu są spowodowane przede wszystkim ustaleniami z 28 maja, kiedy to na swym roboczym posiedzeniu spotkał się, powołany przed kilkoma miesiącami, Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego? [wk]
Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

Uzasadnienie

 

Ocena skutków regulacjiZostaw odpowiedź